- Malmö genom historien -

 1200-talet- Sillen och Hansan
Vid seklets början har Skåne etablerats som marknadsplats för köpmän runt Östersjön. Det är den stora silltillgången i Öresund, som får handeln att blomstra främst kring Skanör och Falsterbo.

 1300-talet Medeltiden - Malmös storhetstid
Under 1300-talet har "Skånemarknaden" blivit den mest betydande marknad i norra Europa. Den hölls på hösten då sillfisket pågick som bäst. Malmö växer snabbt och man påbörjar byggandet av en storkyrka, St Petri. Köpmän från tyska hansan tar makten över staden som från 1370, i 15 år framåt närmast kan betraktas som en tysk stad.

 1400-talet Medeltiden - Malmös storhetstid
Mot bakgrund av alla oroligheter påbörjas under 1400-talet byggandet av en strandmur till försvar av staden.Längst västerut byggs ett kastell åt kung Erik av Pommern - ursprunget till fästningen Malmöhus. Hansans inflytande minskar och nya handelsvägar öppnas. Holländarna blir alltmer dominanta i Östersjöhandeln.

 1500-talet -Reformationstiden, Malmös storhetstid - Malmö i Jörgen Kocks tid - Malmö recess 1524 -
Malmö var Danmarks andra stad. Jörgen Kock var myntmästare och borgmästare. Handelsflottan skapades under århundradets andra del. Arbetet med att förstärka Malmös befästningar fortsätter.

1600-talet - Storhetstiden går mot sitt slut - Malmö och de skånska krigen, 1600-talet - Horns krig 1644 - Sammansvärjningen 1658 - Belägringen 1677 -
Skåne och Malmö blev svenskt 1658. En ny befästning med bastioner byggdes runt staden. Malmö var en garnisionsstad.

1700-talet - Manufakturerna - Belägringen 1709-10 - Glimtar från Malmö 1750 - Handel och tull under 1700-talet -
Malmö är en stapelstad, belägen vid västra änden uti Skåne och Malmöhus län vid sjökanten, fyra mil från Köpenhamn, har en svår hamn så att stora skepp ej kunna närmare ligga staden än på en fjärdedels mil, är med förträffliga jordvallar och djupa samt breda vattugravar väl befästat, har tvenne portar till öster, söder och på stranden belägna och med dubbla vindbryggor försedda, har på södra sidan en liten insjö, Rörsjön. På östra och södra sidan för staden äro tvenne så kallade värnar eller förstäder och väster ut en förstad kallad Terningholm. Vid västra änden av staden är ett slott eller citadell.

Ur beskrivning av Malmömagistraten år 1737 ( från sid 84 i boken "Malmös kartor från 1500-talet till idag")

1800-talet - Industialism - Diskontkraschen 1817 - Malmborgska mordet 1819 -
Den brittiska amiralen Lord Nelson hade 1801 bombarderat Köpenhamn, Malmös försvar stärktes med flottenheter för att skydda staden. För att komma närmare händelsernas centrum flyttade Gustav IV Adolf till Skåne, åren 1806-07 residerade kungen i Malmö. Trots den oroliga tiden raserades fästningsverken och staden utökades. Under seklets senare del började industrin med bl a Kockums och Manufakturfabriken ta fart.

1900-talet - Malmö blir landets tredje stad -
Under seklets första del utökades hamnen, industrin blomstrade och Malmö blev tredje största staden. Under andra delen av seklet gick det utför, först med tekoindustrin sedan med Kockums och många andra. På Kockumsområdet växte istället högskola och bostadsområden upp.

- Startsidan - Industrihistoria -