- Beijer -


Beijer härstammar från Tyskland. Stamfader var Gottfried Beijer (f 1685).

 

Gottfried Beijer d ä (1733-1796). Kom 1754 såsom fältskärsgesäll till Malmö för att biträda stads- och artillerifältskären Zacharias Gersdorff, 1857 avreste han till Pommern men återvände året efter. Han förkovrade sig i Köpenhamn 1760och efter tjänstgöring i Stockholm blev han 1762 stadsfältskär i Malmö. År 1770 blev han regementsfältskär, fram till 1794 då han erhöll avsked från tjänsten. Han var gift med Maria Halck, dotter till juvelerare Henrik Halck, de hade sju barn.

 

Gottfried Beijer d y (1772-1816) Läkare, son av stadskirurgen i Malmö Gottfried Beijer d ä och hans hustru Maria Halck. Blev student i Lund 1789, studerade till 1791 då han fortsatte sina medicinska studier i Köpenhamn. Reste till Stockholm och avlade kirurgiemagisterexamen 1794 och blev regementsläkare vid kungl Wendes artilleriregemente, valdes till stadsfältskär i Malmö 1796 som efterträdare till sin far. Valdes år 1807 till stadsfysikus i Malmö och 1816 till ledamot av svenska läkaresällskapet men dog samma år. Gottfried Beijer d y blev den förste stadskirurg i Malmö som avlagt ej endast mäster-fältskärsexamen i Stockholm utan även efter vederbörlig disputation förvärvat medicine doktorsgraden i Lund.

Han var gift med Agneta M Halling som stod ensam med nio barn då maken Gottfried dog 1816 men enl magistratens protokoll den 9 dec 1816 fick enkefru Beijer en årlig pension med 200 rdlr bko af stadens invånare.

Gottfried Beijer (1801-1878) Fick handelsutbildning hos Israel Suell, blev 1821 auskullant vid rådhusrätten och 1825 stadsbokhållare, slutade som betrodd kronouppbördskamerare. I fastigheten nr 416 vid Västergatan (kv 32 Jörgen Kock XII eller numera 32b Högvakten 5, Västergatan 15) hade stadsbokhållaren Gottfried Beijer och hans maka Katarina M Kockum år 1837 rest sitt första hem. Omkring 1852 då Gottfried blivit änkling och ingått nytt äktenskap med Carolina J Stillman, flyttade familjen till Östergatan, gård nr 221.

Carl Gottreich Beijer (1811-1898) var Sjöofficer, järnvägsbyggare i Ryssland, hamningenjör i Malmö, ledare för byggandet av södra stambanan, chef för statens järnvägsbygge, verkade i riksdagen för järnvägar i normal spårvidd. Generaldirektör och chef för kungl väg- och vattenbyggnadsstyrelsen, skapade Malmö yttre hamn.Som hamningenjör åren 1839-55 står C G Beijer. Han var även stadsarkitekt och stadsingenjör 1842. C G Beijer var gift med Elisabeth U Quensel. C G Beijer var bosatt i kv Sqvalperup, Adelgatan (1861).

 

Gottfried Beijer (1838-1901) var son till Gottfried Beijer och Katarina Kockum. Handelsföretaget Firma G Beijer bildades i Malmö år 1866. År 1877 bildade bröderna Gottfried och Lorens företaget G & L Beijer, man importerade spannmål, stenkol, koks, järn, metaller, kemikalier och livsmedelsprodukter. Anlade ihop med brodern Lorenz Beijers Park 1883. Gottfied Beijer betraktas vid sidan av Frans Suell och F H Kockum som det moderna Malmös grundläggare. Han tog initiativet till bildandet av Malmö Planterings- och Försköningsförening och förutom Beijers Park var han med om Slottsparken, inrättade Malmö Ångkök, restauranten i Kungsparken och Strandpaviljongen. Familjen bodde på Kalendegatan 7, kv Claus Mortensen (1879-90).

 

Lorens Beijer (1839-1910) blev i motsats till brodern Gottfried en verklig sjöman och seglade i sin ungdom på världens hav under ca 10 år. År 1861 avlade han sjökaptensexamen vid navigationsskolan i Malmö. År 1867 bildar Gottfried och Lorens firma G&L Beijer.
Genom stiftandet av Sydsvenska Ångtrafiksaktiebolaget tog bröderna Gottfried och Lorens Beijer upp konkurrensen med danskarna och bedrev passagerartrafik med bl a ångfartyget Vesta mellan Köpenhamn och Malmö. År 1900 bildades ett konsortium med två samverkande rederiföretag, ett svenskt och ett danskt med namnet Öresund, Lorens var huvudredare i det svenska. Angöringsplatsen i Malmö var vid Skeppsbron. Anlade ihop med brodern Gottfrid Beijers Park 1883.

 

 


Släktskap: Gottfried och Lorens far, Gottfried (f 1801) var gift med Katarina Kockum, syster till F H Kockum samt bror med Jeanna som var gift med F H Kockum,

 

 


Källor och littratur: Boken "G&L Beijer AB ett 75 års jubileum". Boken "Minnen från Malmö" sid 387. Boken "Malmö stads 600 års jubileum 1319-1919" sid 459.
MFÅ 1954 sid 48. MFÅ 1955 sid 72 och75.


- Startsidan - Malmöfamiljer - G&L Beijer -