- Bager -


Bager har anor från mitten av 1500-talet, den förste kända hette Joen och var bagare. Sonen Börge Joensen Bager (f 1600) köpte gården som blev Bagerska gården flera generationer fram. Sonson sonen Haqvin Bager var en omstridd men framgångsrik handelsman, hans sonson Lorentz I Bager fullföljde ihop med C G Beijer och M Flensburg byggandet av hamnen. Einar Bager var konstnär och gjorde mycket för Malmöhistorien.

 

Börge Joensen Bager (1600-1677 Äldre Malmögrenen. Börje Joensen Bager stod som "bagersvend" år 1634, troligen anställd hos Haagen Bagare. Året efter gifte han sig. År 1636 upptogs han i bagarelaget och två år senare blev han mästare. Då Haagen Bagare dog tog Börje hand om änkan Karen Söffrensdotter. År 1658 blev han ålderman för bagarelaget. År 1663 tog han ut burskap som handlande.

 

David Håkansson Bager (1670-1742) Efter slutade studier blev han i tre års tid fogde hos herr Hans Walkendorf till Ellinge. Blev uppkallad i mars 1697 inför magistraten som med erinran om förbud för borgerskapet att bära värja.Efter fodgetjänsten hjälpte han sin moders handel och näring, hade ett tag en skrivarebefattning i Barsebäck. Sedan han i många år försörjt sig själv och modern som nu blivit gammal och skröplig sökte han en brud vid 38 års ålder. Även som gift bodde David kvar i fädernegården med modern. Samma år som modern dog brann gården på Östergatan upp. Han fick sålunda inget arv från sina föräldrar men kunde ändå bygga upp gården igen.

Sin handels- och rederirörelse skötte han på ett vinstgivande sätt och 1717 köpte han hemmanen no 6 och 9 i Naffentorp. David Bagers fastigheter utgjordes av huset på Östergatan, Naffentorp och huset på Grönegatan.

 

Haqvin Bager (1711-1782) Hade inkvarteringar av soldater kring 1750. Haquin var köpman och utvecklade sin handel, huvudsakligen spannmål och blev stadens störste handlare. Vid sidan av handeln hade han ett betydande skeppsrederi. Haquin hade i mitten på 1700-talet lämnat in förslag till skeppsbro i Malmö samt ett förslag på hamn i Limhamn.
Haqvin var en underlig personlighet, som köpman var han ovanligt skicklig och hade skarp affärsblick men han uppträdde med ett sårande översitteri och stötte sig med nästan alla sina medborgare och blev synnerligen impopulär. En ny förordning om sabbatens helighållande hade utkommit 1762 med bl a förbud mot onödiga körslor under gudtjänsttiden. Haqvin spände sitt ekipage med fyra hästar och for mitt under gudstjänsten med buller och skrammel förbi stadens bägge kyrkor ut till Naffentorp och åter därifrån så han passerade kyrkorna vid aftongudstjänsten.

 

Peter Bager (1744-1808) Petersborggrenen. Peter Bager innehade Petersborgs fidelikomiss. Han handlade med spannmål, specerier och brännvin. Peter erhöll redan i unga år teoretisk och praktisk undervisning i handel under faderns ledning. Han fick också liksom bröderna ofta följa med på faderns skepp till skillda länder. Han startade först som bokhållare hos fadern innan han 1777 övertog Naffentorp. Efter broderns död 1792 blev han ensam innehavare av Naffentorp som döptes om till Petersborg.

 

Lorentz I Bager (1785-1857) Han uppfostrades med ovanlig stränghet av sin barske och fodrande fader, vid nio års ålder skickades han till sin morbroder Lorens Isak de la Rose i Söderköping i sex år.

Efter handelsutbildning övertog han Bagerska handelshuset vid Östergatan. Där bodde han resten av livet. Mycket anlitad i kommunala angelägenheter. År 1817 blev han jämte Hans Aron Falkman vald till stadens riksdagsman. Invald 1815 till förman för stadens äldste och ledamot av hamndirektionen och blev för den då åldrige Frans Suell ett värdefullt stöd Sammarbetet mellan dessa var det allra bästa men det dröjde dock 10 år efter Suells död innan Lorenz tog upp dennes mantel, då han 1827 blev hamndirektionens ordförande.

Han fullföljde tillsammans med Mathias Flensburg och Carl Gottreich Beijer den anläggning av den nya yttre hamnen, som Frans Suell hade startat. År 1837 lät han bygga det första ångfartyget för Malmö handelsflotta och startade i förening med Mathias Flensburg ett ångbåtsbolag. 1842 startade samma personer Malmös första skeppsvarv. Då konungen 1837 besåg hamnen, blev Bager riddare av Vasaordern. Riddare av Nordstjerneordern blev han 1843

 


Släktskap med Dieden (Clara R, Mariana B), Flensburg (Mariana), Fogelklou, Hegardt (Kristina S), Lorich (David), Malmros, De la Rose (Peter).

 


Läs mer om Bager m fl. i "Malmö Fornminnseskrift 1909-1919". Om Krutmeijer i "MFÅ 1937".


- Startsidan - Malmöfamiljer -