- Personer omtalade kring Malmöhistorien -


Ancargrip, Henning Olsen (d 1691) Handlande och fartygsbefälhavare men deltog med tapperhet i försvaret av Malmö 1676-77, utnämndes till amiralitetsmajor och adlades 1678.

Anker, Jörgen (d1659) var 1638-45 dansk ridefogde. Blev rådman i Malmö 1655. Ägde flera gårdar och bodde själv i gården nr 213 vid Östergatan (kv Kronan). Kung Carl X Gustaf bodde på gården då han efter Roskildefreden gjorde sin rundresa i sina nya provinser.

von Ascheberg, Rutger (1621-1693) född i Kurland och kom som 19-årig i svensk militärtjänst. Han deltog som kornett i Lennart Torstenssons inmarsch i Jylland 1644. Han övergick i tysk tjänst en tid men blev åter svensk officer 1655. Blev successivt friherre, general, fältmarskalk, generalguvenör.

Berg, Rudolf Fredrik "Limhamnskungen", arbetade upp Cementfabriken.

Christian II "Tyrann" (1481-1559) unionskung i Danmark.

Christian III (1503-1559) dansk norsk kung 1534 (grevefejden)

Christian IV (1577-1648 ) dansk norsk kung 1588-1648

Christian X ( 1 - 1 ) dansk kung

Dahlberg, Erik Jönsson (1625-1703) utmärkte sig som fästningsingenjör, arkitekt och militär. Han medverkade aktivt till det berömda tåget över Bälten. Han blev kommendant i Malmö 1668 och generalkvartermästare 1674. Han deltog i slaget vid Lund 1676.

Erik av Pommern (1385-1459) kung i Danmark, Norge och Sverige. Gav Malmö stadsvapen 1437. (Läs mer om Erik av Pommern i boken Malmö genom 600 år sid 15)

von Fersen, Fabian (1626-1677) blev generalguvenör över Skåne, Halland och Blekinge 1675. Var ansvarig för försvaret av Malmö när staden belägrades av danskarna under Skånska Kriget. Dog i Malmö kort tid efter att han med stor framgång försvarat staden mot danskarnas stormningsförsök vid belägringen 1677. Utnämndes efter sin död till riksråd.

Fredrik I (1471-1533) Dansk-Norsk kung 1523-33

Fredrik II (1534-1588) Dansk kung 1559-1588, bodde under sin kronprinstid på Malmöhus slott.

Fredrik IV (1671-1730) dansk kung. Landstiger i Skåne 1709.

Gustav IV Adolf (1778-1837) kung i Sverige 1792-1809. Var med familj var inkvarterad i hus vid Stortorgets norra sida och utländska diplomater trängdes på Malmös gator. Blev avsatt 1809.

Gustav Vasa (1496-1560) kung i Sverige 1523-60. Deltog i Malmö recess 1524.

Gustav V (1858-1950) kung i Sverige. Möter Haakon VII och Christian X i trekungamötet i Malmö 1914.

Horn, Gustaf (1592-1657) greve till Björneborg och friherre till Marienburg. Han deltog i 30-åriga kriget, blev 1628 fältmarskalk. 1644 fick han överbefälet över den armé som skulle erövra Skåne, han lyckades i stort sett, endast Malmö och Kristianstad återstod att storma då Brömsebrofreden gjorde slut på kriget.

Hård af Segerstad, Carl Gustaf (1674-1744), den siste guvernören över Skåne och Malmöhus läns förste landshövding. 1696 blev Hård fänrik i livgardet och 1700 fick han fullmakt som drabant i Karl XII:s livdrabantkår. Under 1700-1709 medverkade Hård i samtliga större slag. Sårad och tagen till fånga vid kalabaliken i Bender, släpptes och kom tillbaks till Sverige ihop med Karl XII 1715. Deltog i förebyggande försvaret av Skåne och 1717 general över kavalleriet, en månad senare till guvernör över Skåne (Läs mer i boken "Historien om ett residens" sid 151).

Jörgen Kock (1487-1556 ) Se Elbogen 1979 sid 43 om "Borgmästare Jörgen Kock".

Karl X Gustaf (1622-1660) kung i Sverige 1654-60. Gick över isen över Stora Bält, gjorde sitt intåg i Malmö den 26 februari 1658. Står staty på Stortorget.

Karl XI (1655-1697) kung i Sverige 1655-1697. intåg i Malmö 1673.

Karl XV (1826-1872) avlider den 19 sept på länsresidenset i Malmö, han var på väg från Tyskland till Stockholm men avlider hastigt på kvällen.

Kunze, Niels (d 1568) Borgmästare i Malmö, visade goda egenskaper som krigare under grevefejden och blev 1535 dubbad till riddare. Se Elbogen 1981:3 sid 86 om "Ett borgaröde i 1500-talets Malmö".

Michelsen, Bartholomeus (d 1659) Kalkbruksägare i Hyllie socken, känd från sammansvärjningen. Läs mer i Limhamniana 1960 sid 19.

Michelsen, Hans (d 1532) Borgmästare i Malmö 1508, efterträddes av Jörgen Kock.

Claus Mortensen Töndebinder (ca 1499-ca 1575) född i Malmö och prästvigdes i Lund 1524 och reste därefter till Köpenhamn för vidare studier. Där kom han i kontakt med reformationsrörelsen och fick tillstånd att predika i Vor Frue Kirke. Efter att av Själlands biskop ha förbjudits att fortsätta sin predikoverksamhet återvände han hem till Malmö för att predika den nya läran. (sid 58 i Skånes historia och sid 41 i MFÅ 1975, artikel i SkD 1990-08-20).

Nielsen, Jep (d efter 1536). Borgmästare i Malmö, hans huvudgård låg mitt emot St Gertrud, på nuvarande Carolis kyrkas plats. Hans dotter Anne gifte sig med Niels Kuntze och fick som hemgift gården mitt emot, senare benämnt som Niels Kuntzes hus.

Oscar I (1799-1859) kung i Sverige och Norge 1844-59. Var med familjen på besök i juli 1846 och med regering i Malmö 1848 vilket innebar att stan var Sveriges huvudstad en tid. Om 1840-talets kungabesök och Malmös roll i storpolitiken erindrar idag kv 49 Oscar.

Oskar II (1829-1907) kung i Sverige. Stadens äldsta park Kungsparken får sitt namn av honom

Stenbock, Gustaf Otto (1614-1685) Fältmarskalk och Generalguvenör över Skåne 1658-64, han var fader till Magnus Stenbock (se MFÅ 1954 sid 5)

Stenbock, Magnus (1665-1717) Fältmarskalk och generalguvenör över Skåne 1707, fick tillnamnet "Danskdödaren" efter sina insatser i Helsingborg 1710. Dog i dansk fångenskap 1717. Malmö belägring 1709.

Söffrensen, Niels (1607-77) blev kyrkoherde i St Petri i Malmö 1649 och prost i Oxie härad. Han var en av undertecknarna av Malmö recess 1662 och demonstrerade starka sympatier för den svenska regimen.

von Troil, Samuel Gustaf (1804-1880) riksdagspolitiker och landshövding i Malmöhus län, "det skånska kommunikationsväsendets fader", lade grundstenen till Alnarps lantbruksintitut. Von Troil stödde ivrigt järnvägsbyggandet och genomdrev att södra stambanan skulle sluta i Malmö. (artikel i SkD "ett namn berättar" 1989-03-06)

Törnschiär, Lars Persson var en av de allra första svenskfödda ämbetsmännen som verkade i Malmö efter Roskildefreden (Läs mer i Elbogen 1994 sid 45).

Ulfeldt, Corfitz (1606-1664) Greve och dansk rikshovmästare. (Se MFÅ 1954 sid 11) Corfitz Ulfeldt har gått till historien som den landsförrädare, vilken hjälpte Karl X Gustav och Sverige att tvinga Danmark till det hårdaste och mest ödesdigra fredsslutet någonsin - "panikfreden" i Roskilde 1658, där man bl a avstod Skåneland till Sverige.

Örnehufvud, Olof Hansson (1600-44) adlades 1624, blev fortifikationsingenjör 1625 och generalkvartermästare 1630. Han dog under belägringen av Malmö 1644. (artikel "ett namn berättar" i SkD 1909-05-28)

 

 

Källor och littratur: "Vem är vem i Skånsk historia" av Jonny Ambrius.


- Startsidan - Malmöfamiljer -