- Fredsmötet 1524 -
Malmö recess


Gustav Vasa blivit kung i Sverige hade Christian II (Tyrann) kommit i onåd, ett uppror var på gång. Christian saknade resurser att bekämpa upproret men hoppades på hjälp från mäktiga tyska släktingar. Den 13 april 1523 lämnade han Köpenhamn, åtföljd av några trogna rådgivare, bland dem förre borgmästaren i Malmö Hans Mikkelsen. I Malmö hade myntmästaren Jörgen Kock blivit borgmästare och fick leda stadens öden under de närmaste årtionden.

Krig hotade utbryta mellan Danmark och Sverige. Härigenom skulle möjligheterna öka för kung Christian II att återta tronen. Detta gjorde att både Fredrik I i Danmark och Gustav Vasa i Sverige var angelägna att vid förhandlingsbordet dryfta de många tvisteämnena. Som medlare erbjöd sig välvilligt de hanseatiska städerna vars handel var starkt beroende av den politiska och ekonomiska utvecklingen i Norden. Fredsmötet skulle äga rum i Malmö i augusti 1524. Den danske kungen sände Gustav Vasa en försäkran om fri lejd och dessutom en gisslan på fem riksråd och en riddare.

På morgonen den 23 augusti avseglade Fredrik I med sina riksråd och hansestädernas sändebud från Köpenhamn. Överfarten försvårades av dåligt väder, och först på kvällen anlände de till Malmö. De mottogs av stadens prästerskap och fördes till kyrkan, efter högtiden red Fredrik till sin gård, Myntergården eller Kungsgården som låg där Malmöhus slott nu ligger. Följande dag anlände bud att den svenske kungen med följe under natten kommit fram till Landskrona och kunde väntas till Malmö under aftonens lopp.

På aftonen den 24 augusti anlände Gustav Vasa med sitt följe på hundra hästar till stadens port, han blev högtidligt mottagen av den danska adeln och fördes till myntmästarens hus, Jörgen Kocks hus. Följande morgon, torsdagen den 25 augusti, uppsökte de lybska sändebuden den svenske konungen, den lybske borgmästaren uttryckte en angelägen önskan att kunna förmedla fred och skapa enighet mellan de nordiska länderna. På förmiddagen samma dag red Fredrik i all sin ståt från Myntergården till Helgeandsklostrets kyrka. Underrättad om den danske konungens anskomst begav sig även Gusav Vasa dit, de bägge konungarna hälsade hjärtligt på varandra och med stor andäktighet åhörde de mässan. Efter gudstjänsten gick konungarna in i ett av klostrets gemak där de samlades kring ett bord och den lybske bormästaren uppmanade i ett sirligt tal de båda monarkerna att betänka den stora faran från deras gemensamme fiende, den tyranniske Christian. Så snart de båda parterna hade preciserat sina klagomål och anspråk, stod det klart att en förlikning skulle bli svår att bringa. De närmaste dagarnas förhandlingar blev resultatlösa trots medlarnas allvarliga förmaningar och ansträngningar. I det danska lägret började man bli trött på den svenske konungens omedgörlighet.

Söndagen den 28 augusti höll kung Fredrik en lysande fest i Myntergården, båda konungarna satt tillsammans och konverserade livligt med varandra. Festen varade till aftonen. Under de närmaste dagarna arbetade medlarna intensivt på att söka åstadkomma en sammanjämkning av de båda parternas anspråk. Den 1 september var recessen färdig och kunde beseglas. De båda konungarna, deras rådgivare och medlarna sammanträdde i ett gemak på stadens rådhus - det gamla rådhuset norr om Petri kyrkas torn. Recessen upplästes och antogs, konungarna och deras främsta män beseglade fredsakten.

Måndagen den 5 september for Gustav Vasa åter till sitt rike, konung Fredrik gjorde först ett besök i Falsterbo innan han seglade över till Köpenhamn.

Recessen innebar en svår motgång för Gustav Vasa, hur pass allvarlig har sannolikt först så småningom blivit fullt klart för honom. Likaledes tycks han alltför sent ha genomskådat Lybecks bedrägliga och danskvänliga medling. Han var dock tacksam att ha lyckats slippa välbehållen hem till Sverige och kände ingen personlig fiendeskap mot den danske kung Fredrik.

Idag finns en metallplatta i trottoaren vid Kramers hörna på Hamngatan som minne av Gustav Vasas besök i Malmö.


****

Källor och littratur: Boken "Ett bildverk om Malmö" sid 25-28, från Allhems förlag. "Peder Svarts skildring av Malmö möte 1524" i MFÅ 1948 sid 8.


- Historieindex -