- F.H. Kockums Tobaksfabriks Aktiebolag -


I Malmö fanns år 1820 tre tobaksfabriker. Störst och äldst var Suells tobaksfabrik, som grundades 1726. Den var fortfarande en av Sveriges största år 1981. I 186 år ägdes den av familjerna Suell och Kockum. De flesta tobaksarbetarna var kvinnor och barn, år 1839 var 2/3 barn. Man tillverkade Cigarrer, Spunnen- och Kardus-Tobak samt Snus.

Liksom svärfadern Erenst Hindrich Stein, som i många år drev tobaksfabrik, skaffade sig Frans Suell d.ä den 26 juli 1726 Kungl. Maj:ts privilegium att driva en "tobaksmanufaktur", samma dag som handelsmannen David Sölscher och konsorter skaffade sig ett liknande privilegium. Suell drev sin tobaksfabrik i sin fastighet på Adelgatan. Omkring 1739 sammanslogs Suells fabrik med den Sölscherska och 1741 med handelsmannen Mathias Morsings fabrik. Tillverkningen flyttades till Kronomagasinet (Hans Michelsens stenhus).

Tobaksfabriken övertogs av Niclas Suell i mitten av 1740-talet. Då Niclas Suell dog köptes fabriken av Henrik Falkman och 1771 blev Frans Suell d.y. delägare. Samma år köpte Frans Suell Kockska huset som blev bostad och huvudkontor, tobakstillverkningen flyttades hit något år senare.

Efter Frans Suells död 1817 hade fabriken skötts några år för dödsboets räkning, men under Lorens Kockums chefskap 1821-1825 hade fabriksrörelsen gått alltmer tillbaka.

Då Lorens Kockum dog 1825 övertog Frans Henrik Kockum, endast 22 år, faderns efter Frans Suell d. y. enligt Kommerskollegii tillståndsbrev den 21 nov 1821 innehavda tobaksfabrik. För fabrikens skötsel förskaffade sig Frans Henrik Kockum den 16 okt 1826 Kommerskollegii tillstånd att i Malmö driva tobaks- och snusfabrik. Fabriken blomstrade upp på nytt och gick stadigt framåt. F H Kockums Tobaksfabrik blev aktiebolag 1866, disponenter blev L P och F H Kockum. En ny fabrik byggdes 1874, på hörnet av Väster- och Mäster Johansgatorna.

År 1915 övertogs fabriken av AB Svenska Tobaksmonopolet och 1962 flyttade fabriken till nya lokaler i norra hamnen, korsningen Hanögatan - Kosterögatan. Fabriken döptes till Frans Suell Tobaksfabrik. Statsföretag AB tillkom 1971, bytte namn till Procordia AB på 1980-talet och blev Swedish Match på 1990-talet som fram till 1999 ägde Tobaksmonopolet. Då köptes det av Austria Tabak AG i Wien och verksamheten döptes till "The House of Blend". Året 2002 tog tobakseran slut i Malmö då fabriken stängdes.

****

Källor och littratur: Boken "Malmö Stads 600-års jubileum 1319-1919" sid 404, 461. "Anderas Winqvist minnen och anteckningar" sid 114 i MFÅ 1951, om en tobaksarbetare under 1800-talet. Boken "Sveriges Handel & Industri - Malmö". Boken "Frans Suell Tobaksfabrik 1726-2002" av Walter Loewe. Boken "Handel och Vandel" av Rune Bokholm.


- Industri och handel - Industrihistoria -